Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW BECH PACKAGING SP. Z O.O.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Bech Packaging” zwane dalej (OWSiD) znajdują zastosowanie do dokonywanych transakcji pomiędzy Bech Packaging sp. z o.o. (dalej: Dostawca, Bech Packaging) a Kupującym – osobą prawną, osobą fizyczną, jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, których przedmiotem jest sprzedaż towarów, stanowiących przedmiot działalności handlowej Dostawcy. Dostawca do wytworzenia wyrobów wykorzystuje wyłącznie surowce renomowanych producentów i dostarcza je z zachowaniem wszelkich norm i standardów jakościowych obowiązujących w zakładzie Bech Packaging dokładając najwyższej staranności w procesie produkcji. Dostawca ponadto gwarantuje, iż dostarczany towar odpowiada normom prawa polskiego i unijnego oraz wszelkim regulacjom prawnym obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

 

 1. OWSiD obowiązują i stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej, a także ofert składanych przez Dostawcę, zamówień, ich potwierdzeń oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących bezpośrednio sprzedaży lub dostaw dokonywanych przez Dostawcę, chyba że Strony w formie pisemnej postanowią inaczej.
 2. OWSiD obowiązują i stanowią integralną część indywidualnych umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Dostawcą i Kupującymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWSiD a treścią łączącej Strony umową, zastosowanie mają postanowienia umowy.
 3. OWSiD stanowią jednolity i spójny dokument, stąd jednostronna zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień jest niemożliwa, chyba że Strony w formie pisemnej postanowią inaczej.
 4. W przypadku gdy Kupujący równocześnie posługuje się ogólnymi warunkami handlowymi, postanowienia w nim zawarte nie wiążą Dostawcy, niezależnie od okoliczności zapoznania się z nimi, chyba że wyraźnie, w formie pisemnej Dostawca potwierdzi związanie wzorcem umownym Kupującego.

2. OFERTA, POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, foldery, cenniki, oraz inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nich informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Dostawcę. Zamówienia przesyłane są za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub poprzez faks.
 3. Za zwyczajowo przyjęte środki komunikacji pomiędzy Dostawcą a Kupującym uznaje się korespondencję poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefon oraz faks. Wszelkie uzgodnienia, odmienności pomiędzy treścią zamówienia a jego potwierdzeniem, w trakcie lub po zawarciu umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. Zamówienie składane przez Kupującego powinno w swej treści zawierać przynajmniej: a) numer katalogowy wyrobu b) kolorystykę; c) ilość; e) surowiec oraz f) adres siedziby, pełną nazwę zgodną z wpisem do rejestru przedsiębiorców, numer NIP.
 5. Dostawca w terminie dwóch dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia przesyła drogą elektroniczną lub faksem Kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia potwierdzając następujące jego elementy:
  a) informacje o numerze referencyjnym zamawianego wyrobu; b) kolor; c) ilość zamawianego wyrobu; d) cenę; e) oczekiwany termin realizacji zamówienia; f) termin i sposób płatności; g) termin i miejsce odbioru towaru; h) miejsce i sposób wysyłki FV; i) dodatkowe uwagi dotyczące transportu;
 6. Każdorazowo przyjęcie zamówienia do swej realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy jeżeli nie jest przez niego potwierdzone według powyższego, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie poczytywany za milczące przyjęcie zamówienia. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on swoich ewentualnych uwag niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.

3. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI, NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Dostawcę w fakturze VAT, zgodnie z potwierdzonymi warunkami płatności, na rachunek bankowy Dostawcy, każdorazowo wskazywany na fakturze.
 2. Jeżeli cena sprzedaży zostaje ustalona w innej walucie niż PLN, to wahania pomiędzy kursami wymiany walut w dniu potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę i w dniu zapłaty, upoważniają Bech Packaging do korekty ceny sprzedaży w ten sposób, że w przypadku umocnienia się waluty PLN w stosunku do waluty kontraktu cena wyrobu zwiększy się odpowiednio do zmiany kursów ceny za towar.
 3. W przypadku uzgodnienia cen i ewentualnej późniejszej zmiany kosztów bazowych produkcji bądź wykonania usługi – Bech Packaging jest uprawniony do skorygowania takich cen odpowiednio do zaistniałej zmiany wysokości kosztów. Do aktualizacji może dojść wyłącznie w przypadku zmiany cen rynkowych surowca wykorzystywanego do produkcji towaru bądź innego udokumentowanego zdarzenia, niemożnego do przewidzenia w dniu potwierdzenia zamówienia a istotnie wpływającego na koszt jego wykonania.
 4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń Stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
 5. Dostawca, jeżeli zaistnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, tak przed jak i w trakcie realizacji zamówienia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, bądź zostanie pozyskana informacja o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, tak przed jak i w trakcie realizacji zamówienia, uprawniony jest do żądania, w trybie natychmiastowym, uiszczenia całej należności za dostarczony bądź gotowy do wydania towar, a w przypadku gdy nie doszło do przystąpienia do realizacji zamówienia Dostawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia nowego terminu dostawy w oparciu o datę zaksięgowania na rachunku bankowym dokonania całości lub części wymaganej płatności, bądź odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Kupujący rażąco, sprzecznie z warunkami współpracy nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań względem Dostawcy w okresie dłuższym niż trzy miesiące od końca ustalonego terminu wypełnienia zobowiązania, Dostawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek wezwań.
 7. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.
 8. W wypadku uchybienia jakiemukolwiek terminowi zapłaty Dostawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez Kupującego odsetek ustawowych.
 9. Zwłoka w płatnościach, powyżej 13 dni, uprawnia Dostawcę do wstrzymania się od realizowania kolejnych zamówień Kupującego do czasu uregulowania zaległych należności.
 10. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 11. Próby kolorystyczne, na żądanie Kupującego, wykonywane są bezpłatnie, jednakże w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od zamiaru dokonania zamówienia bądź w ciągu 6 miesięcy od ich zakończenia, z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie zostaną one dalej wdrożone do produkcji, Dostawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami ich przeprowadzenia, poprzez wystawienie faktury VAT.

4. ANULOWANIE, ZMIANA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Do zmiany bądź anulowania całości albo części zamówienia może dojść wyłącznie na skutek wyrażenia pisemnej akceptacji Dostawcy. Kupujący, w takim wypadku, zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych, dodatkowych kosztów, które mogą powstać w związku ze zmianą.
 2. Brak zgody, o której mowa w punkcie powyżej, jest jednoznaczna z obowiązkiem wypełnienia zobowiązań umownych każdej ze stron na podstawie wcześniej zawartych umów.
 3. W przypadku gdy zmiana bądź anulowanie zamówienia pociągnie za sobą dodatkowe koszty po stronie Dostawcy będzie on uprawniony, niezależnie od warunków potwierdzonych w zamówieniu, do wystawienia faktury VAT tytułem pokrycia całości poniesionych kosztów w zw. z ustępem 1 pkt 4.
 4. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o treść pisemnego zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia. Dostawca zobowiązuje się do terminowego wykonania i dostarczenia produktu.
 5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia po stronie Dostawcy, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody bądź przyczyny opóźnienia, a Dostawca jednocześnie niezwłocznie informuje Kupującego o jej zaistnieniu i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

5. WARUNKI DOSTAW

 1. Warunki dostaw określone w potwierdzeniu zamówienia winny być interpretowane zgodnie z aktualnymi regułami INCOTERMS 2015, oraz z uwzględnieniem niniejszych postanowień OWSiD.
 2. Przejście ryzyka. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi przez Dostawcę. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem Przewoźnika wskazanego przez Dostawcę, ten potwierdza iż ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru. Jeżeli nie dojdzie do odebrania towaru w terminie ustalonym przez Strony, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy towar powinien być odebrany zgodnie z umową.
 3. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od wad lub do żądania zapłaty odszkodowania.
 4. Wydarzenia spowodowane siłą wyższą upoważniają Dostawcę do wydłużenia terminu dostawy o czas trwania przeszkody. Za siłę wyższą uznaje się m.in. wojny, niepokoje społeczne, naturalne kataklizmy i inne naturalne zjawiska, w tym wybuchy wulkanów, strajki, lokauty, rozporządzenia bądź zarządzenia organów władzy publicznej, akty prawne itp., które pomimo dochowania należytej staranności utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają terminową dostawę. Jeżeli Dostawca nie przystąpił jeszcze do realizacji zamówienia długotrwałe działanie siły wyższe upoważnia Strony od odstąpienia od części albo całości umowy.
 5. Jeżeli dostawa jest opóźniona z winy bądź na żądanie Kupującego, Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami magazynowania, składowania i spedycji oraz wszystkimi kosztami powstałymi w związku z powyższym.
 6. Kupujący nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek odszkodowania na skutek powstania opóźnienia w dostawach z przyczyn, o których mowa w punktach powyżej.

6. POWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE DOSTAW

Dostawca jest uprawniony do dostarczenia ± 10% ilości wynikającej z potwierdzonego zamówienia Kupującego. W powyższym przypadku faktura będzie odpowiednio wystawiona na rzeczywistą wartość towaru dostarczonego Kupującemu. Ilość dostarczonych wyrobów deklarowana jest na podstawie masy nominalnej danego wyrobu, określonej w aktualnej specyfikacji technicznej Dostawcy w subiektywnym przekonaniu o jej prawidłowości. Ewentualne różnice pomiędzy deklarowaną ilością wyrobu, a faktycznie dostarczoną, wynikającą z tolerancji masy danego wyrobu nie będą traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania.

7. JAKOŚĆ I REKLAMACJE

 1. W zakładzie Bech Packaging sp. z o.o. produkcja oraz odbiór wyrobu odbywa się w ramach funkcjonującego certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.
 2. Kupujący z chwilą odbioru towaru zobowiązany jest do dokonania wstępnego badania ilościowego oraz jakościowego towaru i niezwłocznie po tym dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dokumencie wydania, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń, dodatkowo natychmiast, zobowiązany jest zgłosić to przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) oraz Dostawcy.
 3. Niezwłocznie po dostarczeniu towaru jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty dostawy Kupujący dokonuje szczegółowego badania wyrobu pod względem ilościowym. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostawy Kupujący dokonuje szczegółowego badania wyrobu pod względem jakościowym.
 4. Kupujący zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem zgłosić w formie pisemnej Dostawcy stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie po ich wykryciu – w przypadku braków ilościowych w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, a co do wad jakościowych w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru.
 5. Jeżeli w trakcie konfekcjonowania towaru okaże się, że zawiera on istotne wady ukryte Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar, powstrzymać się od jakichkolwiek samodzielnych działań i przechowywać go do chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego przez Dostawcę.
 6. Uchybienie terminom opisanym wyżej może skutkować wygaśnięciem wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji jakościowych i ilościowych. Nie wyłącza to jednak zapisów dotyczących gwarancji towaru.
 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5 §7. Kupujący zobowiązany jest do pełnego przedstawienia przedmiotu reklamacji – opisu wady i/lub skutkiem stwierdzonej niezgodności wraz z roszczeniem względem Dostawcy oraz przesłaniu niezbędnych danych do przyjęcia reklamacji:
  – numer dokumentu sprzedaży partii reklamowanej,
  – opis wady
  – próbki wyrobów wadliwych,
  – identyfikacja partii reklamowanej wraz ze wskazaniem ilości wyrobów wadliwych.
 8. Kupujący w każdym czasie ma obowiązek udostępnić Dostawcy próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu przez pracowników Dostawcy.
 9. Jeżeli w toku postępowania reklamacyjnego zostanie stwierdzone przez Dostawcę, że towar jest wadliwy, Kupującemu będzie przysługiwać prawo do:
  – wymiany towaru na nowy, na koszt Dostawcy albo
  – obniżenia ceny towaru, bądź przyjęcia innego wspólnie wypracowanego rozwiązania pomiędzy Dostawcą a Kupującym.
 10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności ze względu na roszczenia z tytułu reklamacji, gwarancji lub inne roszczenia, niezależnie od rodzaju.
 11. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru, o których mowa w punktach powyżej jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSiD.

8. GWARANCJE

 1. Gwarancja jakości danego towaru jest udzielana na okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od daty wystawienia faktury VAT, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na skutek spełnienia odpowiednich warunków przechowywania towaru, o których mowa poniżej. Przechowywanie. Kupujący w przypadku przechowywania powyżej 24 h powinien zapewnić magazynowanie wyrobów gotowych w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od +10 do +25°C, o względnej wilgotności powietrza od 30 do 70%; Należy zabezpieczyć towar przez opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła.
 3. Dostawca nie udziela żadnych innych wyraźnych bądź dorozumianych rękojmi lub gwarancji dotyczących wyrobów, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania bądź braku naruszenia praw osób trzecich. Roszczenie gwarancyjne względem wyrobu może być zgłaszane wyłącznie przez Kupującego, a nie jego klientów bądź dalszych odbiorców wyrobu.

9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆI

 1. Odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, w tym w szczególności za jakiekolwiek szkody wynikłe z powodu dostawy wadliwych wyrobów, jest ograniczona do kwoty będącej równowartością ceny należnej od Kupującego, chyba że Dostawca umyślnie wyrządził szkodę.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu czy podstaw, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących założonych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

10. PRAWO WŁASNOŚCI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie projekty, rysunki, modele wraz z formami produkcyjnymi oraz niezbędnym oprzyrządowaniem itp. stanowią wyłączną własność Dostawcy włączając w to wszelkie prawa własności intelektualnej.
 2. Wszystkie wyroby standardowe oferowane przez Dostawcę stanowią jego własność intelektualną. Jeżeli w toku korzystania z towarów okaże się, że skutkuje to naruszeniem prawa własności intelektualnej osób trzecich, Bech Packaging nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady prawne dostarczonych wyrobów, ani uczestniczyć w postępowaniu spornym. Z chwilą wydania towaru ryzyko oraz obowiązek sprawdzenia ewentualnej możliwości naruszenia praw własności intelektualnej spoczywa na Kupującym.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PRAWO WŁAŚCIWE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Stronami jest prawo polskie.
 2. Wszelkie mogące wyniknąć spory pomiędzy Stronami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
 3. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową, mogące wyniknąć z umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Dostawcę zamówień, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, miejscowo właściwe dla siedziby Dostawcy.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać. Za spełnienie tego warunku Strony uznają umieszczenie aktualizacji OWSiD na stronie internetowej Dostawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.