Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności BechPackaging
Ostatnia data aktualizacji: 02.08.2021 r.

Wstęp

 1. BechPackaging sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (dalej: BechPackaging) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez BechPackaging. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez BechPackaging, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie realizacji praw Użytkowników stosowanych przez BechPackaging środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez BechPackaging;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego BechPackaging świadczy usługi własne.

II. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BechPackaging Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), ul. Kolejowa 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151863, NIP 7881154591, REGON 630679076.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. BechPackaging, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.
 2. BechPackaging, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług własnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe Klientów nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez przedstawiciela BechPackaging wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 3. BechPackaging uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  – informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  – służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  – potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
  – dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. BechPackaging zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. BechPackaging dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. BechPackaging zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. BechPackaging przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa np. w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a BechPackaging. BechPackaging zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienie roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.
 5. BechPackaging podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. BechPackaging oświadcza, że:
  – przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  – zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  – przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 7. Dostęp do danych osobowych posiada: BechPackaging, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez BechPackaging.
 8. BechPackaging prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 9. BechPackaging oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 10. Gromadzone przez BechPackaging dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
  – świadczenie usług własnych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez BechPackaging na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika, na którego żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez niego umowy z BechPackaging lub wykonania zawartej z nim umowy;
  – realizacji obowiązków prawnych ciążących na BechPackaging, które wynikają np. z przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ;
  – prowadzenia komunikacji drogą mailową, lub telefoniczną służącej rozwiązaniu sprawy, której dotyczy komunikacja, co stanowi uzasadniony interes BechPackaging sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f „RODO”. BechPackaging Sp. z o.o. może przetwarzać dane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – udoskonalanie działalności BechPackaging (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes BechPackaging w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  – oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w BechPackaging, co stanowi prawnie uzasadniony interes BechPackaging w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  – zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu BechPackaging, co stanowi prawnie uzasadniony interes BechPackaging w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  – zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami BechPackaging w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes BechPackaging w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. BechPackaging nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. BechPackaging może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, BechPackaging wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu BechPackaging.

VI. Prawa Użytkowników

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez BechPackaging danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez BechPackaging danych osobowych, które jego dotyczą.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez BechPackaging danych osobowych, które jego dotyczą.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób BechPackaging. W takich sytuacjach BechPackaging dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od BechPackaging ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Użytkownik z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez BechPackaging opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył BechPackaging, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony BechPackaging.
 8. Realizacja powyższych praw Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: poland@bechpackaging.com.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez BechPackaging danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 1. BechPackaging, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.bechpackaging.com. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. BechPackaging zachęca do zapoznania się z Polityką cookies dostępną na stronie: www.bechpackaging.com.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.bechpackaging.com nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 3. W celu monitorowania strony internetowej www.bechpackaging.com BechPackaging może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa www.bechpacklaging.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od BechPackaging np. Twitter lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. BechPackaging zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.bechpackaging.com, a które nie są własnością BechPackaging ani nie podlegają jej kontroli, BechPackaging nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach BechPackaging dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w BechPackaging.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www.bechpackaging.com. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z BechPackaging w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób BechPackaging wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

Polityka cookies

„Polityka cookies ” stanowi część „Polityki prywatności BechPackaging”. Personalizacja i efektywność usług świadczonych w ramach strony www.bechpackaging.com wymaga zapisania i przechowywania informacji dotyczących sposobu korzystania ze strony przez Użytkowników. Dzieje się to przy pomocy plików tekstowych tzw. cookies. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera Użytkownika lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.bechpackaging.com. Przeglądarka internetowa Użytkownika przesyła je z powrotem do strony www.bechpackaging.com za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą pobierać informacje o Użytkowniku (o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.bechpackaging.com. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org.  BechPackaging wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.bechpackaging.com. Informacje te BechPackaging przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Korzystając ze strony www.bechpackaging.com Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w „Polityce cookies”.

BechPackaging korzysta z usług analitycznych, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez nią treści są interesujące dla Użytkowników. BechPackaging może używać web beacons lub tracking pixels do liczenia odwiedzin strony www.bechpackaging.com oraz performance cookies do sprawdzania, ilu Użytkowników i z jaką częstotliwością odwiedza stronę.

Korzystając ze strony www.bechpackaging.com Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.bechpackaging.com, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/.

Użytkownik może również zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez usługodawców BechPackaging oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.